Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser
Dokumenter og Formularer | Responsa | Vedtægter | Litteratur

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

PDF-dokument med vilkår

"Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom" kan findes i PDF-format ved at klikke her.

Resumé:

Finansrådet har i samarbejde med Dansk Pantebrevsforening (tidl. Sammenslutningen af Danske Pantebrevshandlere) udarbejdet et nyt sæt "Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom" (se denne pdf). Det er tilstræbt at skabe et sæt vilkår, som kan anvendes af hele branchen. Dansk Ejendomsmæglerforening har deltaget i forhandlingerne.

For Dansk Pantebrevsforenings medlemmer erstatter de nye vilkår foreningens hidtidige "Forretningsbetingelser for handel med pantebreve", sidst revideret 30. oktober 1990.

For Finansrådets medlemmer erstatter de nye vilkår Finansrådets hidtidige vilkår fra 1991, som alene finder anvendelse på pengeinstitutters salg af pantebreve i fast ejendom til andre pengeinstitutter.

Vilkårene finder anvendelse på erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom, hvis der er henvist til vilkårene i aftalen.

Baggrund

  1. Sammenslutningen af Danske Pantebrevshandlere (nu: Dansk Pantebrevsforening) påbegyndte i 1998 arbejdet, da der var et generelt ønske i branchen om et sæt vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve, som kunne finde anvendelse på hele markedet.
  2. Det blev i 2000 af Finansrådet besluttet at igangsætte en revision af Finansrådets "Vilkår for pengeinstitutters salg af pantebreve i fast ejendom" af 19. november 1991. Disse vilkår fandt alene anvendelse på pengeinstitutters salg af pantebreve i fast ejendom til andre pengeinstitutter.

Ændringer i forhold til Foreningens vilkår fra 1990

De væsentligste forskelle mellem de gamle og de nye vilkår er:

  1. Anvendelsesområdet er udvidet fra handel mellem foreningens medlemmer til potentielt at kunne anvendes på hele pantebrevsmarkedet.
  2. Opbygningen af vilkårene er ændret væsentligt.
  3. De ny vilkår indeholder regulering af flere forhold ved en pantebrevshandel end de gamle.
  4. Sælgers forpligtelser er blevet specificeret i forhold til de enkelte pantebrevstyper.
  5. Købers misligholdelsesbeføjelser er udvidet.

Ad 1. Anvendelsesområdet

Vilkårene skal finde anvendelse på erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom, hvis der er henvist til dem i aftalen, og de skal kunne anvendes af alle, der handler professionelt.

Vilkårene er ikke bindende for Finansrådets eller Dansk Pantebrevsforenings medlemmer. Parterne kan aftale, at vilkårene finder anvendelse på alle handler mellem de to parter eller for enkelte (typer) handler. Det er også muligt at aftale, at vilkårene finder anvendelse med undtagelse eller ændring af enkelte punkter, hvor parterne ønsker en anderledes regulering af deres samhandelsforhold.

Ad 2. Opbygning

De nye vilkår omhandler i de centrale afsnit forsinkelse, mangler og købers misligholdelsesbeføjelser. De forhold om debitor, pantet og pantebrevet, som sælger af pantebrevet skal indestå for eller give oplysning om, er indarbejdet i disse afsnit (uddybes under punkt 4).

Ad 3. Mere detaljeret regulering

Udkastet til nye vilkår har generelt fået en højere detaljeringsgrad.

Afsnittet med definitioner er udvidet, og der er tilføjet et nyt afsnit om, hvad der forstås ved leveringssted. Der er som afsnit 5 indsat en bestemmelse om forsinkelse, hvor det for hver pantebrevstype (og for kvotehandler) angives, hvornår en levering anses for at være sket for sent. Under begrebet "forsinkelse" reguleres også manglende levering. Endelig er der indsat et nyt afsnit om forældelse.

Ad 4. Sælgers forpligtelser

Afsnit 6 "Mangler ved et pantebrev" er opdelt i tre underafsnit. Der kan opstå en mangel ved et pantebrev for forhold, som sælger:

  1. har indestået for (fx at ejendommen er behørigt brandforsikret).
  2. har fortiet eller givet urigtige oplysninger om (oplysninger som sælger skal afgive).
  3. burde have givet oplysning om, hvis han var bekendt med dem (fx skal sælger af pantebrevet oplyse, hvis formidler eller sælger af ejendommen ved sikkerhedsstillelse eller på anden måde har bidraget til finansieringen af ejendommen, og sælger er bekendt hermed).

Det, som sælger har indestået for, kan af køber betragtes som en garanti (hvor der altså ikke anlægges nogen væsentlighedsvurdering), men for punkt 2 og 3 skal forholdet have været væsentligt. Ved vurdering af væsentlighed forstås, at forholdet væsentligt skal påvirke pantebrevets værdi og omsættelighed, og at det skal have haft betydning for køberens bedømmelse af pantebrevet.

Ad 5. Misligholdelsesbeføjelser

Dette afsnit er ændret således, at det klart fremgår, hvilke beføjelser køber kan gøre gældende, hvis pantebrevet enten er behæftet med en mangel, leveres for sent eller aldrig bliver leveret.

I de gamle vilkår er købers eneste misligholdelsesbeføjelse at hæve. I de nye vilkår vil køber også have adgang til skadeserstatning (i form af negativ kontraktsinterese), hvis en mangel angår en indeståelse, sælger af det mangelsbehæftede pantebrev har handlet svigagtigt, eller hvis sælger ikke leverer et pantebrev, selvom det udstedt. Endvidere har køber i visse tilfælde mulighed for at få dækket rimelige, relevante og dokumenterede eksterne omkostninger, såfremt der foreligger en mangel, og sælger ikke umiddelbart tager pantebrevet tilbage.

Køber kan ikke kræve forholdsmæssigt afslag, omlevering eller at sælger erstatter differencen ved dækningskøb.

Ejendomsmægleres erhvervsmæssige handel med pantebreve

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har deltaget i forhandlingerne, men valgte i sidste fase, at man (på nuværende tidspunkt) ikke ønskede at være med, da det alene er et mindretal af ejendomsmæglerne, der handler med en egenportefølje af pantebreve og dermed erhvervsmæssigt.

Vilkårenes benyttelse

Vilkårene stilles til rådighed for alle erhvervsmæssigt handlende, som måtte ønske at anvende dem.

Med venlig hilsen
Dansk Pantebrevsforening

På Udvalgets vegne
Jan Lundorff Rasmussen Svend Rolf Larsen

Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser | Responsa | Vedtægter | Litteratur | Links