Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser
Dokumenter og Formularer | Responsa | Vedtægter

Responsa

Et af foreningens formål er at stille sin samlede viden til rådighed for personer eller virksomheder, som ønsker svar på et eller flere spørgsmål omkring pantebreve eller udpegning af syns- og skønsmand.

Gebyr for udpegning af syns- og skønsmand andrager kr. 5.000. Hertil kommer syns- og skønsmandens honorar.

Såfremt De har nogle spørgsmål De ønsker besvaret af foreningens responsa udvalg skal disse fremsendes til formanden. Gebyr herfor udgør kr. 5.000.

Spørgsmålene vil herefter blive forelagt sammenslutningens responsumudvalg, som pt. består af medlemmer fra bestyrelsen.


Der er i alt 209 spørgsmål besvaret i følgende 53 responsa:


Dato Tema

06-07-2011 Risikoovergang for betaling af 1. terminsydelse ved pantebrevshandel.
 
14-01-2011 Spørgsmål omhandlende et pantebrev i en portefølje
 
26-10-2010 Renter ved indfrielse af pantebrev med opsigelsesvarsel
 
02-10-2009 Oplysning om forhold der har betydning for pantebrevskøber
 
12-08-2008 Salgspris/vurderet handelspris
 
30-11-2007 Provision ved videresalg af pantebrev
 
05-10-2007 Oplysningspligt ved handel med pantebrev i ejendom med erhvervslejemål
 
17-02-2007 Leveringsfrist ved pantebrevshandel i udstykningssag
 
25-01-2007 Privat skyldners fortrydelsesret i pantebrevsforhold
 
13-07-2005 Indeståelse for rettidig betaling af terminsydelse på lånepantebrev
 
30-06-2005 Sikkerhedsstillelse for pantebrevsprovenuet inden levering, samt spørgsmål om honorering for pantebrevenes udstedelse
 
07-11-2004 Påvirkning af et pantebrevs omsættelighed ved en tidsbegrænset tilladelse til at drive grillbar fra en købt grund
 
07-11-2004 Erstatning ved pantedebitors annullation af indgået pantebrevshandel
 
04-08-2004 Betydning for en pantebrevskøber om der på den faste ejendom er lyst forkøbsret.
 
20-01-2004 Betydning af ejendomstype for pantebrevets sikkerhed og handelsværdi
 
25-09-2003 Ansvar for at provenu anvendes til det angivne formål
 
17-09-2003 Pantebrevsformidlers ansvar for videregivelse af korrekte oplysninger
 
07-09-2002 Gældende kutyme mellem professionelle pantebrevshandlere
 
08-06-2002 Handelsomkostninger
 
27-02-2002 Afregning af pantebreve
 
07-01-2002 Honorar for at fremskaffe lånetilbud
 
07-01-2002 Forretningsgange i forbindelse med en lånesagsekspedition
 
04-01-2002 Værdi af pantebrev ved inddragelse af areal
 
20-08-2001 Tillæg til responsum af 14.03.2001 (Gennemgang af udlejningsejendom)
 
26-04-2001 Tilbagekøb af pantebreve
 
14-03-2001 Gennemgang af udlejningsejendom
 
31-08-2000 Undersøgelser og afregning af pantebrev
 
24-08-2000 Pantekreditors genindtrædelsesret i lejerettigheder
 
06-04-2000 Formel legitimation til brug for tinglysning
 
16-11-1999 Undersøgelse af sælgers oplysninger
 
25-08-1999 Reklamationsfrist ved mangel på pantebrev
 
03-08-1999 Opkrævning af tinglysningsafgift
 
28-04-1999 Forventet handelsavance tabt ved ikke udstedt pantebrev
 
06-01-1999 Professionel pantebrevssælgers afgivelse af oplysninger
 
05-01-1999 Forventet handelsavance tabt ved ikke udstedt pantebrev
 
02-12-1998 Advokat som professionel pantebrevsformidler
 
06-10-1997 Risikoovergang
 
05-10-1997 Mageskifte
 
13-06-1997 Rettidig betaling af terminsydelse
 
03-06-1997 Oplysningspligt ved pantebrevshandel
 
10-02-1997 Mageskifte
 
13-01-1997 Dokumentation for rettidig betaling af sidste forfaldne terminsydelse
 
01-10-1996 Kutyme ved omsætning af pantebrev i ejendom handlet til for høj pris
 
09-10-1995 Ansvar for videregivelse af oplysninger leveret af ejendomsmægler
 
09-10-1995 Formidlers pligt til at undersøge Ribers Kredit Information
 
05-09-1995 Debitor på vej til blive registreret i Ribers Kredit Information
 
18-07-1995 Prisdannelse på pantebreve
 
18-07-1995 Gebyr for meddelelse af respektpåtegning
 
25-04-1994 Ejendomsmæglers undersøgelsespligt/indeståelsesansvar
 
25-02-1994 Vederlagets størrelse ved overdragelse af pantebrevsporteføljer
 
01-07-1993 Ophævelse af handel ved ændringer i handelsvilkår/refusionssaldo
 
04-05-1993 Overgang af risiko
 
14-02-1991 Ophævelse af pantebrevshandel grundet ændringer i handelsvilkår
 

Klik på det ønskede responsa for at læse spørgsmål og svar.

De kan evt. også søge efter et konkret ord (f.eks. "tinglysningsafgift") i et spørgsmål eller svar ved at udfylde nedennævte tekstboks, og klikke på find.

 
Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser | Responsa | Vedtægter